Newyddion diweddaraf

BBC Bitesize

Daeth taith BBC Bitesize i Ysgol Aberconwy heddiw gyda myfyrwyr Blynyddoedd 7 – 10 yn mynychu…

Wedi'i bostio ar 27 Medi 2023
Glan-llyn

A lovely few days were had at Glan-Llyn at the start of September by a number of our Year 7s. They went…

Posted 20 Medi 2023
Maddison yn cael y Cerdyn Gwyllt

Llongyfarchiadau i Maddison, myfyrwraig blwyddyn 11 a’i merlen, Hollyland Lion yn y Gaeaf (aka Bertie) ar ennill gwobr…

Wedi'i bostio ar 19 Medi 2023
Beicio dros Gymru

Llongyfarchiadau i Sam ym mlwyddyn 11, ar gystadlu yn ei ras gyntaf i Dîm Cymru penwythnos diwethaf…

Wedi postio
Ffair Fêl

Ymwelodd myfyrwyr o flwyddyn 7 â’r Ffair Fêl yng Nghonwy lle buont yn astudio hanes a phwysigrwydd y ffair Siarter Frenhinol sy’n 700 mlwydd oed.

Wedi'i bostio ar 18 Medi 2023
Yr Ysgol Uwchradd Gyntaf yng Ngogledd Cymru i Ennill y Wobr!

Mae Ysgol Aberconwy wedi ennill Gwobr Efydd Siarter Iaith Uwchradd. Cyflwynwyd y wobr i’r Pennaeth, Ian Gerrard a…

Wedi'i bostio ar 15 Medi 2023
Gwaith celf ar gyfer Gorsaf Drenau Llanfairfechan

Cafodd rhai o fyfyrwyr blwyddyn 7 gyfle yn ddiweddar i ddylunio rhywfaint o waith celf i amlygu diogelwch ar y rheilffyrdd gydag artist graffiti Dime One…

Wedi postio
Pêl-droed Bechgyn Blwyddyn 9

Llongyfarchiadau i fechgyn blwyddyn 9 am berfformiad gwych yng Nghystadleuaeth Pêl-droed Sir Conwy…

Wedi'i bostio ar 14 Medi 2023
Romeo & Juliet

Aeth grŵp o fyfyrwyr ymroddedig Blwyddyn 9 a 10 i weld perfformiad o Romeo a Juliet yng Nghastell Conwy…

Wedi postio
Ysgol Aberconwy yn Dathlu Llwyddiant Arholiadau

Roedd dathliadau ym mhobman yn Ysgol Aberconwy y bore yma wrth i fyfyrwyr, unwaith eto, ddathlu blwyddyn arall o lwyddiant arholiadau TGAU…

Wedi'i bostio ar 24 Awst 2023
Myfyrwyr Aberconwy yn dathlu llwyddiannau arbennig! 

Mae myfyrwyr Aberconwy yn dathlu eu llwyddiannau lefel A rhagorol yr wythnos hon gyda phob myfyriwr sy’n gwneud cais i brifysgol, yn ennill lle…

Wedi'i bostio ar 17 Awst 2023
Dysgu Tsieinëeg

Ym mis Mai eleni, cymerodd Ethan ran yng Nghystadleuaeth Siarad Mandarin ‘Pont Tsieineaidd’…

Wedi'i bostio ar 20 Gorffennaf 2023
Croesi'r Bont

Llongyfarchiadau i Hwb y Chweched am gyrraedd hanner ffordd yn y ‘Croesi’r Bont i Wobr Efydd’…

Wedi postio
Dros £3500 wedi'i Godi ar gyfer Elusennau!

Eleni rydym wedi cynnal ein Hapêl Elusennol FirstGive gyntaf gyda blwyddyn 7 i gyd….

Wedi postio
Taith Noddedig

Bu myfyrwyr a staff yn wynebu’r glaw trwm ac aethant allan i Gonwy ar gyfer y daith gerdded noddedig flynyddol…

Wedi'i bostio ar 17 Gorffennaf 2023
Cymorth Cyntaf

Mae myfyrwyr yn nosbarth HSCCC blwyddyn 10 wedi cwblhau Cwrs Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf sy’n cael ei redeg gan Ambiwlans Sant Ioan…

Wedi'i bostio ar 14 Gorffennaf 2023
Wythnos Trosglwyddo a Diwrnod Blwyddyn 5

Rydym wedi mwynhau cael myfyrwyr blwyddyn 6 a fydd yn ymuno â ni y flwyddyn nesaf am 4 diwrnod ar ddechrau Gorffennaf… 

Wedi'i bostio ar 12 Gorffennaf 2023
Gwobr Athro Almaeneg

Llongyfarchiadau i’n Pennaeth Ieithoedd Rhyngwladol, Jamie McAlister ar gael ei ddewis ar gyfer Gwobr Athro Almaeneg y DU…

Wedi postio
Menter Dysgu a Lles Newydd

Mae Ysgol Aberconwy wedi penderfynu gwneud yr ysgol yn ofod di-ffôn o…

Wedi'i bostio ar 3 Gorffennaf 2023
Pencampwyr Criced

Wythnos diwethaf daeth tîm criced merched dan 15 Ysgol Aberconwy yn Bencampwyr Gogledd Cymru… 

Wedi'i bostio ar 30 Mehefin 2023
Mae Sam yn Seiclo 1000 o Filltiroedd

Gan ddymuno’r gorau i Sam ym mlwyddyn 10 wrth iddo ymgymryd â’i 3ydd Digwyddiad Beicio Pellter Iawn…

Wedi postio
Shakespeare yn y Castell

Mynychodd grŵp o fyfyrwyr blwyddyn 8 a 9 berfformiad awyr agored o ‘Twelfth Night’ yng Nghastell Conwy yn ddiweddar…

Wedi'i bostio ar 27 Mehefin 2023
Diwrnod Windrush

I ddathlu Diwrnod Windrush, aeth disgyblion Blwyddyn 7 i weminar Siaradwyr i Ysgolion gyda Geoff Thompson MBE, a…

Wedi'i bostio ar 22 Mehefin 2023
Cynrychioli Cymru mewn Pencampwriaethau Karate

Cafodd Macie, myfyriwr Blwyddyn 8, ei dewis i gynrychioli Cymru eto yn y Byd ac Ewropeaidd…

Wedi'i bostio ar 26 Mai 2023
Croesi'r Bont

Llongyfarchiadau i’r Adran Addysg Grefyddol ar gyrraedd hanner ffordd yn ‘Croesi’r Bont i Wobr Efydd’…

Wedi postio
Llwyddiant Criced dan 15

Llongyfarchiadau i dîm criced merched dan 15 ar eu llwyddiant diweddar mewn twrnamaint yng Nghlwb Criced Bangor…

Wedi postio
Ymweliad Ynys Reunion

Daeth staff a myfyrwyr o ysgol uwchradd yn Reunion, ynys Ffrengig yng Nghefnfor India i ymweld yn ddiweddar…

Wedi'i bostio ar 24 Mai 2023
Gwobrau Eco i Flwyddyn 7

Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion Blwyddyn 7 sydd wedi cwblhau Gwobr Amgylcheddol John Muir yn ddiweddar…

Wedi'i bostio ar 23 Mai 2023
Tŷ Aberconwy

Treuliodd myfyrwyr Blwyddyn 9 brynhawn Sadwrn yn gwirfoddoli yn Nhŷ Aberconwy…

Wedi'i bostio ar 16 Mai 2023
Torri Record Codi Pŵer Cymru

Llongyfarchiadau i’r Prif Fyfyriwr Libby, a gystadlodd yn ddiweddar ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol Iau ac Is-iau Prydain…

Wedi'i bostio ar 12 Mai 2023
Pleidleiswyr y Dyfodol

Bu Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Senedd Cymru yn garedig iawn yn cymryd amser i gwis a dysgu ein myfyrwyr Blwyddyn 13 am…

Wedi'i bostio ar 5 Mai 2023
Celf Pontio'r Cenedlaethau

Cafodd saith o fyfyrwyr blwyddyn 11 amser gwych mewn gweithgaredd celf rhwng cenedlaethau a gynhaliwyd gan Dîm Llesiant Conwy…

Wedi'i bostio ar 2 Mai 2023
Rhoi Gwaed

Mynychodd myfyrwyr Chweched Dosbarth gyflwyniad gan Wasanaeth Gwaed Cymru yn ddiweddar ar fanteision rhoi gwaed a mêr esgyrn…

Wedi'i bostio ar 28 Ebrill 2023
'Paws' a Darllen!

Ddoe cawsom ymwelydd arbennig iawn i'r ysgol. Ci therapi darllen yw Blaidd a ymwelodd i gefnogi…

Wedi'i bostio ar 27 Ebrill 2023
Notre voyage scolaire à Paris!

Aeth 45 o fyfyrwyr a 5 aelod o staff ar eu taith ar goets a fferi i Baris. Ers hyn…

Wedi postio
Agwedd Ysgol Gyfan at Les Emosiynol a Meddyliol

Bu Ysgol Aberconwy yn ymddangos ar newyddion teledu a radio yn ddiweddar, gan rannu ein gwaith rhagorol ar…

Wedi postio
Arwyddion Cymraeg

Rydym yn gweithio ar greu ethos Cymreig yn yr ysgol a chynyddu faint o Gymraeg sy’n gallu…

Wedi'i bostio ar 25 Ebrill 2023
Lleisiau'r Carneddau (Carneddau Voices)

Mae myfyrwyr Ysgol Aberconwy wedi bod yn arddangos eu gwaith celf gwych yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy yn…

Wedi'i bostio ar 21 Ebrill 2023
Plannu er mwyn y Blaned

Mwynhaodd y myfyrwyr arhosiad dros nos ym Mod Silin yn ddiweddar, lle enillon nhw Wobr John Muir…

Wedi'i bostio ar 27 Mawrth 2023
Innocent Creatures

Perfformiodd myfyrwyr Innocent Creatures yr wythnos hon. Mae chwarae llwm ac annifyr Leo Butler yn archwilio dyfodol lle mae robotiaid yn…

Wedi'i bostio ar 23 Mawrth 2023
Murlun i Orsaf Conwy

Mae myfyrwyr unwaith eto wedi ymuno ag artist graffiti Dime One i greu ail furlun gorsaf drenau…

Wedi postio
Enillydd Eisteddfod Conwy

Llongyfarchiadau i Erin sydd wedi ennill yr Unawd Merched i flwyddyn 7, 8 a 9 yn Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd Sir Conwy…

Wedi postio
Dathlu Diwrnod Pi

Bu myfyrwyr mathemateg Blwyddyn 7 yn dathlu ‘Diwrnod Pi’ trwy ddysgu am y mathemategydd a’r athro a aned yn Ynys Môn, William Jones…

Wedi'i bostio ar 20 Mawrth 2023
Sgïo yn Awstria

Mae myfyrwyr o flwyddyn 8 hyd at flwyddyn 12, a 10 aelod o staff yn cychwyn ar gyfer Hopfgarten im Brixental yn rhanbarth Ski Welt yn Awstria…

Wedi'i bostio ar 17 Mawrth 2023
Taith i Pontio

Cymraeg (Ail Iaith) Bu myfyrwyr lefel A yn mwynhau trip i Pontio ym Mangor yn ddiweddar i weld ffilm Gymraeg newydd o’r enw Y Sŵn…

Wedi'i bostio ar 16 Mawrth 2023
Eisteddfod Blwyddyn 7

Ddydd Mawrth, Chwefror 28ain dychwelodd ein heisteddfod ryng-dŷ blwyddyn 7. Gwelsom amrywiaeth eang o gystadlaethau ar lwyfan…

Wedi'i bostio ar 7 Mawrth 2023
Pencampwr Codi Pwysau Cymru!

Mae Zach ym mlwyddyn 7 wedi amddiffyn ei deitl pencampwriaeth Codi Pwysau Cymru dan 12 yn ddiweddar, gan ei wneud yn bencampwr Cymru ddwywaith…

Wedi'i bostio ar 2 Mawrth 2023
Dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Mwynhaodd y myfyrwyr ddathliadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd am y tro cyntaf ers 2019! Yn ystod y…

Wedi postio
Archwilio Llwybrau Creadigol

Treuliodd grŵp o fyfyrwyr o flwyddyn 9 y diwrnod yn Abergele wrthi’n archwilio llwybrau creadigol…

Wedi'i bostio ar 13 Chwefror 2023
Goroeswr yr Holocost yn Rhannu ei Stori

Cafodd myfyrwyr Hanes Blwyddyn 13 y cyfle i wrando ar sgwrs gan Henry Schachter, sydd wedi goroesi’r Holocost cenhedlaeth gyntaf…

Wedi'i bostio ar 8 Chwefror 2023
Cyfarfod â Mererid

Cyfarfu myfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf Blwyddyn 7 â’r bardd, awdur a’r Athro Mererid Hopwood…

Wedi postio
Cystadleuaeth Poster Siarter Iaith

Bu myfyrwyr yn cystadlu i ddylunio’r poster gorau yn hyrwyddo gwahanol fathau o ymadroddion a negeseuon Cymraeg ar gyfer Siarter Iaith…

Wedi'i bostio ar 31 Ionawr 2023
Chwedlau Cymreig

Ymwelodd Myrddin ap Dafydd, awdur, cyhoeddwr a bardd Cymraeg ag Ysgol Aberconwy i gwrdd â Chymry blwyddyn 7…

Wedi'i bostio ar 20 Ionawr 2023
Dathliad Nadolig

Ymunodd staff, myfyrwyr a’u teuluoedd â’r gymuned ehangach i ddathlu’r Nadolig yn Eglwys y Santes Fair…

Wedi'i bostio ar 21 Rhagfyr 2022
Cinio Nadolig

Gwisgodd myfyrwyr a staff siwmperi Nadolig a mwynhau cinio Nadolig…

Wedi'i bostio ar 15 Rhagfyr 2022
Cyflwyniad i Chwarae

Ymwelodd aelodau o Dîm Datblygu Chwarae Conwy yn ddiweddar â dosbarth TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Bl 10…

Wedi postio
Gwyl Coed Nadolig

Mae coeden Nadolig Ysgol Aberconwy wedi cael ei harddangos yn eglwys y Santes Fair fel rhan o…

Wedi postio
Bwyd, Hwyl a Sbri Nadoligaidd

Gwirfoddolodd myfyrwyr yn ddiweddar i fynychu cynulliad Nadolig i oedolion hŷn yn Eglwys Fethodistaidd Hen Golwyn…

Wedi'i bostio ar 14 Rhagfyr 2022
Taith Marchnad Nadolig

Mwynhaodd y myfyrwyr daith i Birmingham, yn blasu’r bwyd a diod ym Marchnad Nadolig yr Almaen…

Wedi'i bostio ar 12 Rhagfyr 2022
Achub Bywydau ar y Môr

Llongyfarchiadau i Martha ym Mlwyddyn 12, sydd yn ddiweddar wedi dod yn recriwt mwyaf newydd i griw Conwy RNLI…

Wedi'i bostio ar 9 Rhagfyr 2022
Rasio Llongau Tal

Yn ddiweddar bu Jessica, myfyrwraig ym mlwyddyn 11, yn cystadlu yn Her y Prif Gwnstabl a oedd yn cynnwys hwylio llong dal 72 troedfedd o hyd…

Wedi postio
Gyrfa yn y gyfraith?

Mynychodd myfyrwyr o flynyddoedd 10 i 13 gyflwyniad gyrfaoedd am y gyfraith gan…

Wedi postio
Eitem Newyddion ITV Cymru

Ymwelodd ITV Cymru â dosbarth Astudiaethau Ffilm Blwyddyn 12 Miss Grimward yn ddiweddar i adrodd ar brosiect y maent wedi’i gwblhau ar wrthhiliaeth…

Wedi postio
Siaradwyr i Ysgolion

Mwynhaodd myfyrwyr Blwyddyn 7 sgwrs yn ddiweddar gan y Gwir Anrhydeddus David Hanson, Cyn Weinidog Gwladol dros…

Wedi'i bostio ar 7 Rhagfyr 2022
Legally Blonde

Bu cast o 60 o gast a chriw yn perfformio’r sioe gerdd Legally Blonde Jr yn Theatr…

Wedi'i bostio ar 6 Rhagfyr 2022
Gadewch i ni Gymryd Ieithoedd

Mynychodd grŵp o fyfyrwyr blwyddyn 9 ffair ieithoedd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar, gyda’r nod o…

Wedi'i bostio ar 28 Tachwedd 2022
Dyrannu Pelenni Tylluanod

Yn ddiweddar cynigwyd y cyfle unigryw i ddosbarth o fyfyrwyr blwyddyn 7 i ddyrannu pelenni tylluanod…

Wedi postio
Plant Mewn Angen

Mae staff a myfyrwyr wedi bod yn brysur iawn yn codi arian ar gyfer Plant Mewn Angen heddiw. Rydyn ni wedi cael pobi…

Wedi ei bostio ar 18 Tachwedd 2022
Er Cof

Mynychodd myfyrwyr a’r Pennaeth y Gwasanaeth Coffa yng Nghonwy…

Wedi'i bostio ar 14 Tachwedd 2022
Dim Tresmasu ar y Rheilffordd

Yn ddiweddar bu myfyrwyr yn gweithio gydag artist graffiti i ddylunio murlun sy’n amlygu diogelwch ar y rheilffyrdd…

Wedi'i bostio ar 11 Tachwedd 2022
Taith i Wlad yr Iâ

Yn ddiweddar aeth yr adran Ddaearyddiaeth ar daith anhygoel i Wlad yr Iâ gyda 30 o fyfyrwyr…

Wedi postio
Paratoi ar gyfer y Celfyddydau Mynegiannol

Mae Blwyddyn 7 wedi bod yn gweithio’n galed i baratoi ar gyfer eu Harddangosiad Celfyddydau Mynegiannol cyntaf erioed…

Wedi'i bostio ar 7 Tachwedd 2022
Y Ganolfan

Mae Ysgol Aberconwy wedi cael ei hadnewyddu a’i datblygu’n ddiweddar ac mae bellach yn gartref i…

Wedi'i bostio ar 17 Hydref 2022
Human Nurture

Mynychodd myfyrwyr Blwyddyn 9 berfformiad o Anogaeth Ddynol ddydd Llun diwethaf yn…

Wedi'i bostio ar 14 Hydref 2022
Llundain Gyfreithiol

Cymerodd Ethan, myfyriwr Blwyddyn 13, gyfle gwych i fynychu Cynllun Haf yn Llundain…

Wedi'i bostio ar 5 Hydref 2022
Gwych mewn Mandarin

Llongyfarchiadau i Olivia a Nell sydd ill dau wedi ennill cymwysterau mewn Mandarin FfCCh CBAC…

Wedi postio
Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd

Fe wnaethom ymuno ag ysgolion ledled Ewrop yn ddiweddar i ddathlu Diwrnod Ewropeaidd Ieithoedd…

Wedi'i bostio ar 3 Hydref 2022
Ffair Fêl

Ymwelodd Blwyddyn 7 â’r Ffair Fêl yng Nghonwy i astudio ei hanes a’i phwysigrwydd…

Wedi postio
Pencampwyr Byd Dawns!

Mae pedwar o fyfyrwyr Ysgol Aberconwy wedi dod yn bencampwyr byd ym Mhencampwriaethau Dawnsio Stryd y Byd y Sefydliad Dawns Unedig (UDO)…

Wedi'i bostio ar 8 Medi 2022
Myfyrwyr Blwyddyn 11 yn Fuddugoliaethus

Llwyddodd disgyblion Blwyddyn 11 Ysgol Aberconwy i gael set ragorol o ganlyniadau TGAU…

Wedi'i bostio ar 25 Awst 2022
Llwyddiant Canlyniadau Safon Uwch

Fel Prifathrawon yr Ysgolion Uwchradd yng Nghonwy roeddem am ddathlu ar y cyd…

Wedi'i bostio ar 18 Awst 2022
Taith Noddedig

Bu myfyrwyr a staff yn cymryd rhan yn ein taith gerdded noddedig flynyddol o’r ysgol i Ddeganwy…

Wedi'i bostio ar 18 Gorffennaf 2022
Peidiwch â Phoeni am y Chwyn

Cymerodd myfyrwyr ran mewn gweithdy lles 10 wythnos lle bu iddynt ddatblygu eu syniadau a’u dyluniadau cychwynnol cyn…

Wedi'i bostio ar 14 Gorffennaf 2022
Tangnefeddwyr Ifanc

Aeth aelodau o Gynghreiriaid Aberconwy ar daith i Eisteddfod Ryngwladol Llangollen i gasglu eu gwobr ar gyfer Tangnefeddwyr Ifanc 2022…

Wedi postio
Siarad Tsieinëeg

Cysylltodd Sefydliad Confucius Cymru â thri myfyriwr yn ddiweddar oherwydd…

Wedi'i bostio ar 7 Gorffennaf 2022
Wythnos Amrywiaeth a Ffoaduriaid

Yn ddiweddar fe wnaethom ddathlu amrywiaeth a chodi ymwybyddiaeth ar gyfer y Gymuned LHDT+ a ffoaduriaid…

Wedi'i bostio ar 6 Gorffennaf 2022
Siarter Iaith Ysgolion Uwchradd

Croesawodd staff a myfyrwyr y Llywodraethwyr i’r ysgol i lansio’r…

Wedi'i bostio ar 5 Gorffennaf 2022
Karate yn Croatia

Teithiodd Macie, myfyriwr Blwyddyn 7 i Croatia i gynrychioli Cymru ym mhencampwriaethau carate Shito Ryu…

Wedi'i bostio ar 21 Mehefin 2022
Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Yn ddiweddar dyfarnwyd gwobr ‘Gwirfoddolwr y Flwyddyn’ person ifanc ym mlwyddyn 10 i Madison…

Wedi'i bostio ar 20 Mehefin 2022
Gŵyl Ffilm Five Ways

Mae myfyrwyr Blwyddyn 10 TGAU Astudiaethau Ffilm wedi bod yn gweithio gyda TAPE Community Film i gynllunio a chreu gŵyl ffilm, yn gysylltiedig â…

Wedi'i bostio ar 14 Mehefin 2022
Llwyddiant Cyfieithu!

Mae pedwar myfyriwr wedi ennill gwobrau yng nghystadleuaeth Gwobr Anthea Bell ar gyfer Cyfieithwyr Ifanc…

Wedi'i bostio ar 8 Mehefin 2022
Wicked yn y West End

Treuliodd myfyrwyr Celfyddydau Perfformio benwythnos yn Llundain lle cawsant gyfle i wylio’r sioe gerdd ‘Wicked’ ac yna…

Wedi postio
Dylunio a Thechnoleg Croesi'r Bont

Yn ddiweddar, cyflwynwyd Rhan 1 Croesi’r Bont i’r Gymraeg Efydd i staff yr Adran Dylunio a Thechnoleg…

Wedi'i bostio ar 6 Mehefin 2022
The Sense

Roeddem yn falch iawn o groesawu ‘The Sense’ o BYFC i’r ysgol…

Wedi'i bostio ar 26 Mai 2022
Connections Cable Street

Aeth myfyrwyr y celfyddydau perfformio ar daith i Brifysgol Aberystwyth i berfformio yng ngŵyl Connections…

Wedi'i bostio ar 17 Mai 2022
Cymwys i Farchogaeth

Mae Maddison, myfyriwr Blwyddyn 9 yn ddiweddar wedi ennill Cymhwyster Sioe Geffylau Ryngwladol Frenhinol gyda… 

Wedi postio
Taith i TAPE

Treuliodd myfyrwyr Astudiaethau Ffilm Blwyddyn 10 fore yn TAPE Community Music and Film, elusen sy’n cynnig…

Wedi'i bostio ar 13 Mai 2022
Dan yr Hwyliau

Treuliodd disgyblion Blwyddyn 7 ychydig o amser allan o’r dosbarth heddiw i fwynhau’r tywydd cynhesach…

Wedi'i bostio ar 5 Mai 2022
Gwobr Enillion y Cyngor Eco

Mae aelodau’r Cyngor Eco wedi ennill Gwobr John Muir am blannu coed criafol brodorol a…

Wedi'i bostio ar 3 Mai 2022
Nofio mewn Llwyddiant

Mynychodd pedwar myfyriwr a chystadlu yn y Pencampwriaethau Nofio Cenedlaethol a gynhaliwyd yn Abertawe yn ddiweddar….

Wedi'i bostio ar 29 Ebrill 2022
CY