Newyddion diweddaraf

Dathlu Diwrnod Pi

Bu myfyrwyr mathemateg Blwyddyn 7 yn dathlu ‘Diwrnod Pi’ trwy ddysgu am y mathemategydd a’r athro a aned yn Ynys Môn, William Jones…

Wedi'i bostio ar 20 Mawrth 2023
Sgïo yn Awstria

Mae myfyrwyr o flwyddyn 8 hyd at flwyddyn 12, a 10 aelod o staff yn cychwyn ar gyfer Hopfgarten im Brixental yn rhanbarth Ski Welt yn Awstria…

Wedi'i bostio ar 17 Mawrth 2023
Taith i Pontio

Cymraeg (Ail Iaith) Bu myfyrwyr lefel A yn mwynhau trip i Pontio ym Mangor yn ddiweddar i weld ffilm Gymraeg newydd o’r enw Y Sŵn…

Wedi'i bostio ar 16 Mawrth 2023
Eisteddfod Blwyddyn 7

Ddydd Mawrth, Chwefror 28ain dychwelodd ein heisteddfod ryng-dŷ blwyddyn 7. Gwelsom amrywiaeth eang o gystadlaethau ar lwyfan…

Wedi'i bostio ar 7 Mawrth 2023
Pencampwr Codi Pwysau Cymru!

Mae Zach ym mlwyddyn 7 wedi amddiffyn ei deitl pencampwriaeth Codi Pwysau Cymru dan 12 yn ddiweddar, gan ei wneud yn bencampwr Cymru ddwywaith…

Wedi'i bostio ar 2 Mawrth 2023
Dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Mwynhaodd y myfyrwyr ddathliadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd am y tro cyntaf ers 2019! Yn ystod y…

Wedi postio
Archwilio Llwybrau Creadigol

Treuliodd grŵp o fyfyrwyr o flwyddyn 9 y diwrnod yn Abergele wrthi’n archwilio llwybrau creadigol…

Wedi'i bostio ar 13 Chwefror 2023
Goroeswr yr Holocost yn Rhannu ei Stori

Cafodd myfyrwyr Hanes Blwyddyn 13 y cyfle i wrando ar sgwrs gan Henry Schachter, sydd wedi goroesi’r Holocost cenhedlaeth gyntaf…

Wedi'i bostio ar 8 Chwefror 2023
Cyfarfod â Mererid

Cyfarfu myfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf Blwyddyn 7 â’r bardd, awdur a’r Athro Mererid Hopwood…

Wedi postio
Cystadleuaeth Poster Siarter Iaith

Bu myfyrwyr yn cystadlu i ddylunio’r poster gorau yn hyrwyddo gwahanol fathau o ymadroddion a negeseuon Cymraeg ar gyfer Siarter Iaith…

Wedi'i bostio ar 31 Ionawr 2023
Chwedlau Cymreig

Ymwelodd Myrddin ap Dafydd, awdur, cyhoeddwr a bardd Cymraeg ag Ysgol Aberconwy i gwrdd â Chymry blwyddyn 7…

Wedi'i bostio ar 20 Ionawr 2023
Dathliad Nadolig

Ymunodd staff, myfyrwyr a’u teuluoedd â’r gymuned ehangach i ddathlu’r Nadolig yn Eglwys y Santes Fair…

Wedi'i bostio ar 21 Rhagfyr 2022
Cinio Nadolig

Gwisgodd myfyrwyr a staff siwmperi Nadolig a mwynhau cinio Nadolig…

Wedi'i bostio ar 15 Rhagfyr 2022
Cyflwyniad i Chwarae

Ymwelodd aelodau o Dîm Datblygu Chwarae Conwy yn ddiweddar â dosbarth TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Bl 10…

Wedi postio
Gwyl Coed Nadolig

Mae coeden Nadolig Ysgol Aberconwy wedi cael ei harddangos yn eglwys y Santes Fair fel rhan o…

Wedi postio
Bwyd, Hwyl a Sbri Nadoligaidd

Gwirfoddolodd myfyrwyr yn ddiweddar i fynychu cynulliad Nadolig i oedolion hŷn yn Eglwys Fethodistaidd Hen Golwyn…

Wedi'i bostio ar 14 Rhagfyr 2022
Taith Marchnad Nadolig

Mwynhaodd y myfyrwyr daith i Birmingham, yn blasu’r bwyd a diod ym Marchnad Nadolig yr Almaen…

Wedi'i bostio ar 12 Rhagfyr 2022
Achub Bywydau ar y Môr

Llongyfarchiadau i Martha ym Mlwyddyn 12, sydd yn ddiweddar wedi dod yn recriwt mwyaf newydd i griw Conwy RNLI…

Wedi'i bostio ar 9 Rhagfyr 2022
Rasio Llongau Tal

Yn ddiweddar bu Jessica, myfyrwraig ym mlwyddyn 11, yn cystadlu yn Her y Prif Gwnstabl a oedd yn cynnwys hwylio llong dal 72 troedfedd o hyd…

Wedi postio
Gyrfa yn y gyfraith?

Mynychodd myfyrwyr o flynyddoedd 10 i 13 gyflwyniad gyrfaoedd am y gyfraith gan…

Wedi postio
Eitem Newyddion ITV Cymru

Ymwelodd ITV Cymru â dosbarth Astudiaethau Ffilm Blwyddyn 12 Miss Grimward yn ddiweddar i adrodd ar brosiect y maent wedi’i gwblhau ar wrthhiliaeth…

Wedi postio
Siaradwyr i Ysgolion

Mwynhaodd myfyrwyr Blwyddyn 7 sgwrs yn ddiweddar gan y Gwir Anrhydeddus David Hanson, Cyn Weinidog Gwladol dros…

Wedi'i bostio ar 7 Rhagfyr 2022
Legally Blonde

Bu cast o 60 o gast a chriw yn perfformio’r sioe gerdd Legally Blonde Jr yn Theatr…

Wedi'i bostio ar 6 Rhagfyr 2022
Gadewch i ni Gymryd Ieithoedd

Mynychodd grŵp o fyfyrwyr blwyddyn 9 ffair ieithoedd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar, gyda’r nod o…

Wedi'i bostio ar 28 Tachwedd 2022
Dyrannu Pelenni Tylluanod

Yn ddiweddar cynigwyd y cyfle unigryw i ddosbarth o fyfyrwyr blwyddyn 7 i ddyrannu pelenni tylluanod…

Wedi postio
Plant Mewn Angen

Mae staff a myfyrwyr wedi bod yn brysur iawn yn codi arian ar gyfer Plant Mewn Angen heddiw. Rydyn ni wedi cael pobi…

Wedi ei bostio ar 18 Tachwedd 2022
Er Cof

Mynychodd myfyrwyr a’r Pennaeth y Gwasanaeth Coffa yng Nghonwy…

Wedi'i bostio ar 14 Tachwedd 2022
Dim Tresmasu ar y Rheilffordd

Yn ddiweddar bu myfyrwyr yn gweithio gydag artist graffiti i ddylunio murlun sy’n amlygu diogelwch ar y rheilffyrdd…

Wedi'i bostio ar 11 Tachwedd 2022
Taith i Wlad yr Iâ

Yn ddiweddar aeth yr adran Ddaearyddiaeth ar daith anhygoel i Wlad yr Iâ gyda 30 o fyfyrwyr…

Wedi postio
Paratoi ar gyfer y Celfyddydau Mynegiannol

Mae Blwyddyn 7 wedi bod yn gweithio’n galed i baratoi ar gyfer eu Harddangosiad Celfyddydau Mynegiannol cyntaf erioed…

Wedi'i bostio ar 7 Tachwedd 2022
Y Ganolfan

Mae Ysgol Aberconwy wedi cael ei hadnewyddu a’i datblygu’n ddiweddar ac mae bellach yn gartref i…

Wedi'i bostio ar 17 Hydref 2022
Human Nurture

Mynychodd myfyrwyr Blwyddyn 9 berfformiad o Anogaeth Ddynol ddydd Llun diwethaf yn…

Wedi'i bostio ar 14 Hydref 2022
Llundain Gyfreithiol

Cymerodd Ethan, myfyriwr Blwyddyn 13, gyfle gwych i fynychu Cynllun Haf yn Llundain…

Wedi'i bostio ar 5 Hydref 2022
Gwych mewn Mandarin

Llongyfarchiadau i Olivia a Nell sydd ill dau wedi ennill cymwysterau mewn Mandarin FfCCh CBAC…

Wedi postio
Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd

Fe wnaethom ymuno ag ysgolion ledled Ewrop yn ddiweddar i ddathlu Diwrnod Ewropeaidd Ieithoedd…

Wedi'i bostio ar 3 Hydref 2022
Ffair Fêl

Ymwelodd Blwyddyn 7 â’r Ffair Fêl yng Nghonwy i astudio ei hanes a’i phwysigrwydd…

Wedi postio
Pencampwyr Byd Dawns!

Mae pedwar o fyfyrwyr Ysgol Aberconwy wedi dod yn bencampwyr byd ym Mhencampwriaethau Dawnsio Stryd y Byd y Sefydliad Dawns Unedig (UDO)…

Wedi'i bostio ar 8 Medi 2022
Myfyrwyr Blwyddyn 11 yn Fuddugoliaethus

Llwyddodd disgyblion Blwyddyn 11 Ysgol Aberconwy i gael set ragorol o ganlyniadau TGAU…

Wedi'i bostio ar 25 Awst 2022
Llwyddiant Canlyniadau Safon Uwch

Fel Prifathrawon yr Ysgolion Uwchradd yng Nghonwy roeddem am ddathlu ar y cyd…

Wedi'i bostio ar 18 Awst 2022
Taith Gerdded Noddedig

Bu myfyrwyr a staff yn cymryd rhan yn ein taith gerdded noddedig flynyddol o’r ysgol i Ddeganwy…

Wedi'i bostio ar 18 Gorffennaf 2022
Peidiwch â Phoeni am y Chwyn

Cymerodd myfyrwyr ran mewn gweithdy lles 10 wythnos lle bu iddynt ddatblygu eu syniadau a’u dyluniadau cychwynnol cyn…

Wedi'i bostio ar 14 Gorffennaf 2022
Tangnefeddwyr Ifanc

Aeth aelodau o Gynghreiriaid Aberconwy ar daith i Eisteddfod Ryngwladol Llangollen i gasglu eu gwobr ar gyfer Tangnefeddwyr Ifanc 2022…

Wedi postio
Siarad Tsieinëeg

Cysylltodd Sefydliad Confucius Cymru â thri myfyriwr yn ddiweddar oherwydd…

Wedi'i bostio ar 7 Gorffennaf 2022
Wythnos Amrywiaeth a Ffoaduriaid

Yn ddiweddar fe wnaethom ddathlu amrywiaeth a chodi ymwybyddiaeth ar gyfer y Gymuned LHDT+ a ffoaduriaid…

Wedi'i bostio ar 6 Gorffennaf 2022
Siarter Iaith Ysgolion Uwchradd

Croesawodd staff a myfyrwyr y Llywodraethwyr i’r ysgol i lansio’r…

Wedi'i bostio ar 5 Gorffennaf 2022
Karate yn Croatia

Teithiodd Macie, myfyriwr Blwyddyn 7 i Croatia i gynrychioli Cymru ym mhencampwriaethau carate Shito Ryu…

Wedi'i bostio ar 21 Mehefin 2022
Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Yn ddiweddar dyfarnwyd gwobr ‘Gwirfoddolwr y Flwyddyn’ person ifanc ym mlwyddyn 10 i Madison…

Wedi'i bostio ar 20 Mehefin 2022
Gŵyl Ffilm Five Ways

Mae myfyrwyr Blwyddyn 10 TGAU Astudiaethau Ffilm wedi bod yn gweithio gyda TAPE Community Film i gynllunio a chreu gŵyl ffilm, yn gysylltiedig â…

Wedi'i bostio ar 14 Mehefin 2022
Llwyddiant Cyfieithu!

Mae pedwar myfyriwr wedi ennill gwobrau yng nghystadleuaeth Gwobr Anthea Bell ar gyfer Cyfieithwyr Ifanc…

Wedi'i bostio ar 8 Mehefin 2022
Wicked yn y West End

Treuliodd myfyrwyr Celfyddydau Perfformio benwythnos yn Llundain lle cawsant gyfle i wylio’r sioe gerdd ‘Wicked’ ac yna…

Wedi postio
Dylunio a Thechnoleg Croesi'r Bont

Yn ddiweddar, cyflwynwyd Rhan 1 Croesi’r Bont i’r Gymraeg Efydd i staff yr Adran Dylunio a Thechnoleg…

Wedi'i bostio ar 6 Mehefin 2022
The Sense

Roeddem yn falch iawn o groesawu ‘The Sense’ o BYFC i’r ysgol…

Wedi'i bostio ar 26 Mai 2022
Connections Cable Street

Aeth myfyrwyr y celfyddydau perfformio ar daith i Brifysgol Aberystwyth i berfformio yng ngŵyl Connections…

Wedi'i bostio ar 17 Mai 2022
Cymwys i Farchogaeth

Mae Maddison, myfyriwr Blwyddyn 9 yn ddiweddar wedi ennill Cymhwyster Sioe Geffylau Ryngwladol Frenhinol gyda… 

Wedi postio
Taith i TAPE

Treuliodd myfyrwyr Astudiaethau Ffilm Blwyddyn 10 fore yn TAPE Community Music and Film, elusen sy’n cynnig…

Wedi'i bostio ar 13 Mai 2022
Dan yr Hwyliau

Treuliodd disgyblion Blwyddyn 7 ychydig o amser allan o’r dosbarth heddiw i fwynhau’r tywydd cynhesach…

Wedi'i bostio ar 5 Mai 2022
Gwobr Enillion y Cyngor Eco

Mae aelodau’r Cyngor Eco wedi ennill Gwobr John Muir am blannu coed criafol brodorol a…

Wedi'i bostio ar 3 Mai 2022
Nofio mewn Llwyddiant

Mynychodd pedwar myfyriwr a chystadlu yn y Pencampwriaethau Nofio Cenedlaethol a gynhaliwyd yn Abertawe yn ddiweddar….

Wedi'i bostio ar 29 Ebrill 2022
Murlun Y Copa

Mae'r llyfrgell wedi cael enw newydd 'Y Copa', sy'n golygu bod y copa…

Wedi'i bostio ar 26 Ebrill 2022
Taith Gerdded Noddedig ar gyfer Wcráin

Ymgymerodd rhai fforwyr dewr ym mlwyddyn 7 â her 10 milltir i godi arian ar gyfer pobl yr Wcrain. 

Wedi postio
Crystal yn Serennu ar Sky

Daeth criw ffilmio i’r ysgol yn ddiweddar i recordio Crystal, un o’n myfyrwyr blwyddyn 11 ar gyfer rhaglen ddogfen mini Sky…

Wedi'i bostio ar 4 Ebrill 2022
Croesi'r Bont ar gyfer Gwobrau'r Gymraeg

Mwy o adrannau wedi cael eu hasesu ar eu defnydd o’r Gymraeg yn y dosbarthiadau ac wedi llwyddo i gyrraedd y targedau ar gyfer gwobr Croesi’r Bont i Wobr Efydd…

Wedi'i bostio ar 31 Mawrth 2022
Cefnogaeth ar gyfer Arholiadau

Ar Ddydd Gwener 25ain Mawrth, fe wnaethom gynnal diwrnod adolygu i fyfyrwyr ym Mlwyddyn 11 gyda sesiwn cymorth a gwybodaeth ar ôl ysgol i’w rhieni…

Wedi'i bostio ar 30 Mawrth 2022
Codi arian ar gyfer yr Wcráin

“DIOLCH” enfawr i bawb sydd wedi cyfrannu at ein Apêl Wcráin. Mae ein myfyrwyr wedi bod yn gweithio’n galed yn trefnu digwyddiadau i godi arian i bobl yr Wcrain…

Wedi'i bostio ar 25 Mawrth 2022
Llongyfarchiadau i'r Adran Gelf

Llongyfarchiadau i’r Adran Gelf ar eu cynnydd gyda gwobr ‘Croesi’r Bont i Wobr Efydd’…

Wedi'i bostio ar 23 Mawrth 2022
Mae Alfie yn Llwyddiant Traws Gwlad

Llongyfarchiadau i Alfie ym mlwyddyn 8 ar ei fuddugoliaeth ddiweddar ym Mhencampwriaethau Traws Gwlad Gogledd Cymru…

Wedi'i bostio ar 17 Mawrth 2022
Human Nurture

Mynychodd disgyblion Blwyddyn 9 Ysgol Aberconwy berfformiad o Anogaeth Ddynol ddydd Mercher diwethaf…

Wedi'i bostio ar 15 Mawrth 2022
Cable Street

Bu myfyrwyr ym Mlynyddoedd 10, 11, 12 a 13 yn perfformio Cable Street i gynulleidfaoedd swynol yr wythnos diwethaf…

Wedi postio
Mae Luke yn Bocsio dros Gymru

Myfyriwr Blwyddyn 11, Luke wedi cael ei ddewis i dîm Bocsio Cenedlaethol Cymru unwaith eto…

Wedi'i bostio ar 8 Mawrth 2022
Diwrnod y Llyfr

Cafodd myfyrwyr a staff amser bendigedig yn dathlu 25 mlynedd ers Diwrnod y Llyfr…

Wedi'i bostio ar 3 Mawrth 2022
Dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Ddydd Mawrth 1 Chwefror, gwahoddwyd myfyrwyr i ddathlu blwyddyn newydd y lleuad gydag Athrofa Confucius Caerdydd…

Wedi'i bostio ar 4 Chwefror 2022
Dysgu yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy

Ymwelodd myfyrwyr Blwyddyn 10 ac 11, sy’n astudio TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant â’r llyfrgell yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy yn ddiweddar….

Wedi postio
Lucian i Chwarae Hoci i Gymru

Hoffem longyfarch Lucian, ym mlwyddyn 9, sydd wedi cael ei dewis i chwarae hoci i dîm Cenedlaethol dan 16 Cymru…. 

Wedi'i bostio ar 28 Ionawr 2022
Myfyrwyr Cyngor Eco yn derbyn eu Gwobrau John Muir

Yn ddiweddar, cyflwynwyd eu Gwobrau John Muir i uwch aelodau Cyngor Eco Ysgol yn dilyn arhosiad 2 ddiwrnod ym mwthyn Bod Silyn….

Postiwyd 30 amgylchedd 2021
Celf yn Oriel Academi Frenhinol Cambria

Ymwelodd myfyrwyr celf ag Oriel Academi Frenhinol Cambrian yng Nghonwy lle cawsant ychydig o ysbrydoliaeth o'r arddangosfa ddiweddar o'r enw 'Art of Perseverance'…

Postiwyd 29 amgylchedd 2021
Digwyddiad Mapio Nodau SEREN

Cafodd ein myfyrwyr Seren blwyddyn 9 gyfle i fynychu sesiwn SEREN gyntaf y flwyddyn a oedd yn edrych ar 'Mapio Nodau'…

Postiwyd 25 amgylchedd 2021
Llwyddiant Codi Arian Plant Mewn Angen

Diolch enfawr i bawb a helpodd ni i godi record ysgol ar gyfer Plant Mewn Angen, cyfanswm o fwy na £3000 trwy amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys gwisg ffansi, gwerthu cynnyrch pobi blasus, marathonau darllen a marathonau!

Postiwyd 22 amgylchedd 2021
Aberconwy Allies yn Creu Ffilm Ddogfen

Ar ddechrau’r flwyddyn, cafodd myfyrwyr ym Mlwyddyn 9 gyfle i gymryd rhan mewn prosiect i helpu i hyrwyddo derbyn a chynhwysiant, ac i ddechrau ymgorffori cydraddoldeb yn y cwricwlwm…

Postiwyd 11 oed 2021
Ar Y Ffordd i Weithdy Tyrbinau Aer a Gwynt Glanach

Yn ddiweddar, cymerodd aelodau Cyngor Eco Blwyddyn 7, 8 a 9 ran mewn gweithdy lle buont yn archwilio gwahanol ffyrdd o fynd i’r afael â llygredd aer ac edrych ar ffyrdd y gallai allyriadau gael eu lleihau ledled Cymru…

Wedi postio
Mae Kyle yn Derbyn Ysgoloriaeth Bêl-droed

Mae cyn-fyfyriwr blwyddyn 11 a orffennodd yn Ysgol Aberconwy fis Gorffennaf y llynedd gyda chanlyniadau CGSE gwych, wedi dechrau ysgoloriaeth â thâl 2 flynedd yng Nghlwb Pêl-droed Salford…

Postiwyd 1 oed 2021
Myfyrwyr y Chweched Dosbarth yn Codi Arian ar gyfer Elusen Leol

Dewisodd myfyrwyr chweched dosbarth Ysgol Aberconwy Dŷ Gobaith (Hope House) ar gyfer ein hapêl elusennol leol eleni a threfnu nifer o ddigwyddiadau a gododd £ 1,275 gwych…

Wedi postio
Sophie i Gynrychioli Cymru

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod un o'n myfyrwyr blwyddyn 11 wedi'i ddewis i gynrychioli Cymru fel rhan o garfan Merched dan 17 oed yn Nhwrnamaint Cymhwyso EURO dan 17 Merched UEFA…

Postiwyd 19 oed 2021
Myfyrwyr Cyngor Eco yn Cyflawni Gwobrau

Mwynhaodd aelodau o Gyngor Eco yr ysgol eu harhosiad grŵp cyntaf ym mwthyn Bod Silyn lle buont yn gweithio gyda'i gilydd i gyflawni eu Gwobrau John Muir a'u Gwobrau Coedwigwr Iau…

Wedi postio
Arddangosfa Celfyddydau Perfformio

Cynhaliodd adran y Celfyddydau Perfformio eu harddangosfa gyntaf ddydd Mercher 13eg Hydref, y tro cyntaf i fyfyrwyr allu cynnal perfformiad ers i covid-19 daro…

Postiwyd 14 oed 2021
Shana Yn Cymryd y Wiced

Hoffem longyfarch, myfyriwr blwyddyn 9, Shana sydd wedi ennill y Prif Wicedwr ar gyfer Clwb Criced Bangor yn y 3ydd Tîm X1…

Postiwyd 15 Medi 2021
Aur i Jacob

Hoffem longyfarch myfyriwr blwyddyn 12, Jacob ar ei gyflawniad rhagorol yn y naid Hir…

Postiwyd 7 Medi 2021
CY