Diogelu Data a Phreifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol Aberconwy

Yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a ddaeth i rym ar 25ydd Hydref 2021 Mai 2018, mae'r hysbysiad hwn yn nodi'r hyn y mae'r Awdurdod Addysg Lleol ac Ysgol Aberconwy yn ei wneud gyda phlant a phobl ifanc, gwybodaeth bersonol a pherfformiad, ac unrhyw wybodaeth bersonol sy'n ymwneud â chi fel rhiant / gwarcheidwad.

Bydd y wybodaeth yn yr hysbysiad hwn yn cael ei hadolygu i ymgorffori unrhyw newidiadau pellach a gyfathrebir gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.  

Casglu data personol

Mae'r ysgol yn casglu gwybodaeth am blant, pobl ifanc a'u rhieni neu warcheidwaid cyfreithiol pan fyddant yn mynd i ysgol newydd, maent hefyd yn casglu gwybodaeth ar adegau eraill yn ystod y flwyddyn ysgol. Derbynnir gwybodaeth hefyd gan ysgolion eraill pan fydd myfyrwyr yn trosglwyddo.

Bydd yr Awdurdod Lleol yn derbyn gwybodaeth am blant / pobl ifanc o'r ysgol / sefydliad addysg.

Ar ôl derbyn y wybodaeth, yr Ysgol a'r Awdurdod Lleol fydd y rheolwr data.

Mae gennym systemau teledu cylch cyfyng mewn lleoliadau allweddol at ddibenion diogelwch ac atal a chanfod troseddau. 

Dim ond at ddibenion diogelwch y cyhoedd ac atal a chanfod trosedd y byddwn yn datgelu delweddau teledu cylch cyfyng i drydydd partïon. 

Pa wybodaeth sy'n cael ei chadw

Mae gwybodaeth bersonol ac categori arbennig a gesglir yn cynnwys:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad Geni
 • Rhyw
 • Grŵp ethnig
 • Statws anabledd
 • Gwybodaeth iechyd arall
 • Gwybodaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Canlyniadau asesu ac arholiadau cenedlaethol
 • Presenoldeb
 • Gwybodaeth mewn perthynas â'ch addysg yn yr ysgol
 • Delweddau a thempledi olion bysedd ar gyfer Check-In Enabled Biometric

Beth sy'n digwydd gyda'ch gwybodaeth?

Defnyddir y wybodaeth a gesglir i ddiogelu plant a phobl ifanc ac i sicrhau bod manylion cyswllt priodol ar gael i gysylltu â rhieni / gwarcheidwaid. Mae'r ysgol a'r Awdurdod Lleol hefyd yn defnyddio'r wybodaeth y mae'n ei chasglu i wneud ymchwil. Mae'n defnyddio canlyniadau'r ymchwil i wneud penderfyniadau ar bolisi ac ariannu ysgolion, i gyfrifo perfformiad ysgolion a'u helpu i osod targedau.

Mae'r ymchwil hefyd yn llywio'r addysg a ddarperir i blant a phobl ifanc er enghraifft:

 • Darparu gwasanaethau addysgol i unigolion;
 • Monitro ac adrodd ar gynnydd addysgol plant / pobl ifanc;
 • Darparu gwasanaethau lles, gofal bugeiliol ac iechyd; Gofynion AAA a chludiant; gwaharddiadau, presenoldeb a data meithrin
 • Rhoi cefnogaeth ac arweiniad i blant, pobl ifanc, eu rhieni a gwarcheidwaid cyfreithiol;
 • Trefnu digwyddiadau a theithiau addysgol;
 • Cynllunio a rheoli'r ysgol.
 • Cofnodi taliadau ariannol i ac oddi wrth fyfyrwyr a rhieni / gwarcheidwaid.

Efallai y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio. Dyma lle gallwn wneud penderfyniad yn awtomatig amdanoch chi heb ymyrraeth ddynol.

Gyda phwy mae'ch gwybodaeth yn cael ei rhannu?

Anfonir gwybodaeth at Lywodraeth Cymru ar blant a phobl ifanc yn uniongyrchol o ysgolion a'r Awdurdod Lleol fel arfer fel rhan o gasglu data statudol sy'n cynnwys y canlynol:

 • Casglu data ôl-16
 • Cyfrifiad Ysgol Flynyddol Lefel Disgyblion (PLASC)
 • Casgliad ar lefel disgyblion a addysgir heblaw yn yr ysgol (EOTAS)
 • Casglu data cenedlaethol (NDC)
 • Casgliad presenoldeb
 • Casglu data Profion Cenedlaethol Cymru (WNT)

Gellir rhannu gwybodaeth sydd gan yr Ysgol a'r Awdurdod Lleol am blant a phobl ifanc a'u rhieni neu warcheidwaid cyfreithiol â sefydliadau eraill pan fydd y gyfraith yn caniatáu, er enghraifft gyda;

 • Cyrff addysg a hyfforddiant eraill, gan gynnwys ysgolion, pan fydd myfyrwyr yn ceisio am gyrsiau, hyfforddiant, trosglwyddo ysgolion neu'n ceisio arweiniad ar gyfleoedd;
 • Cyrff sy'n gwneud ymchwil ar gyfer LlC, ALl ac ysgolion, cyhyd â bod camau'n cael eu cymryd i gadw'r wybodaeth yn ddiogel;
 • Llywodraeth ganolog a lleol ar gyfer cynllunio a darparu gwasanaethau addysgol;
 • Gwasanaethau cymdeithasol a sefydliadau iechyd a lles eraill lle mae angen rhannu gwybodaeth i amddiffyn a chefnogi plant a phobl ifanc unigol;
 • Cyrff rheoleiddio amrywiol, megis ombwdsmyn, awdurdodau arolygu a mentrau twyll y Llywodraeth, lle mae'r gyfraith yn mynnu bod gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo fel y gallant wneud eu gwaith.

Pa mor hir y byddwn yn cadw'r wybodaeth hon?

Bydd yr ysgol a'r Awdurdod Lleol yn cadw ac yn dinistrio'r wybodaeth yn unol â'u hamserlenni cadw. Gellir cael y rhain o'r manylion cyswllt isod.

Eich hawliau o dan GDPR

Mae gennych hawl i:

 • Cael mynediad at y wybodaeth bersonol y mae'r ysgol a'r Awdurdod Lleol yn ei phrosesu amdanoch chi;
 • Ei gwneud yn ofynnol i'r ysgolion neu'r Awdurdod Lleol unioni gwallau yn y wybodaeth honno;
 • Yr hawl (mewn rhai amgylchiadau) i wrthwynebu prosesu ar sail sy'n ymwneud â'ch sefyllfa benodol
 • Yr hawl i gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau)
 • Cyflwyno cwyn gyda'r comisiynydd gwybodaeth, sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data

I gael rhagor o wybodaeth am y wybodaeth sydd gan yr ysgol a'r Awdurdod Lleol a'i defnydd, neu os ydych am arfer eich hawliau o dan y GDPR, gweler y manylion cyswllt isod:

K Bratch

Rheolwr Busnes

Ysgol Aberconwy

Morfa Drive

Conwy

LL32 8ED

Ffôn: 01492 593 243

E-bost: parentapp@aberconwy.conwy.sch.uk

I gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, gweler y manylion isod:

Swyddfa'r Comisiynwyr Gwybodaeth

Tŷ Wycliffe

Water Lane

Wilmslow

Sir Gaer

SK9 5AF

Llinell gymorth ffôn: 029 2067 8400 (llinell gymorth Cymru) neu 0303 123 1113 (llinell gymorth y DU)

Gwefan: www.ico.gov.uk.

CY