Nosweithiau Rhieni

Am y tro cyntaf yn y blynyddoedd diwethaf, mae gennych chi gyfle nawr i gwrdd ag athrawon eich plentyn naill ai ar-lein trwy 'School Cloud' neu 'Wyneb yn Wyneb' yn yr ysgol. Beth bynnag fo’ch dewis, rydym yn gofyn i rieni drefnu hyd at 8 apwyntiad ar-lein ymlaen llaw, gan ddefnyddio’r manylion isod.

Mae apwyntiadau ar-lein yn para 4 munud ac ar gael rhwng 3.45pm a 4.45pm, ac mae cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn para 5 munud ac ar gael rhwng 5.00pm a 6.00pm yn yr ysgol.

Mae’r system archebu yn eich galluogi i ddewis eich amseroedd apwyntiad eich hun gydag athrawon a byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich apwyntiadau. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dilyn y cyfarwyddiadau yn y tab Canllaw Rhieni ar gyfer Archebu Apwyntiadau isod, wythnos cyn noson rieni eich plentyn.

Byddem yn gofyn yn barchus i chi ddilyn ein 'cod ymddygiad' sydd i'w weld isod hefyd.

Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2023 – Cyfarfod Rhieni Blwyddyn 9
Dydd Mawrth 16 Ionawr 2024 – Cyfarfod Rhieni Blwyddyn 11
Dydd Mawrth 05 Mawrth 2024 – Cyfarfod Rhieni Blwyddyn 12 & 13
Dydd Mawrth 16 Ebrill 2024 – Cyfarfod Rhieni Blwyddyn 10
Dydd Mawrth 30 Ebrill 2024 – Cyfarfod Rhieni Blwyddyn 8
Dydd Mawrth 9 Gorffennaf 2024 – Cyfarfod Rhieni Blwyddyn 7

Canllaw i Rieni ar gyfer Apwyntiadau Archebu
(Ar gyfer fersiwn PDF cliciwch yma)

Pori i https://ysgolaberconwy.schoolcloud.co.uk/

 Cam 1: Mewngofnodi

Llenwch y manylion ar y dudalen a chliciwch ar y botwm Mewngofnodi . Anfonir cadarnhad o'ch apwyntiadau i'r cyfeiriad e-bost a ddarperir gennych.
Cam 2: Dewiswch Noson Rhieni

Cliciwch ar y dyddiad yr ydych am archebu. Methu gwneud yr holl ddyddiadau a restrir? Cliciwch Ni allaf fod yn bresennol.
Cam 3: Dewiswch Modd Archebu

Dewiswch Awtomatig os hoffech i'r system awgrymu'r amserlen apwyntiadau fyrraf bosibl yn seiliedig ar yr amseroedd rydych chi ar gael i'w mynychu. I ddewis yr amseroedd rydych am eu harchebu gyda phob athro, dewiswch Llawlyfr. Yna pwyswch Nesaf. Rydym yn argymell dewis y dull archebu awtomatig wrth bori ar ddyfais symudol.
Cam 4: Dewiswch Athrawon

Os dewisoch y modd archebu awtomatig, llusgwch y llithryddion ar frig y sgrin i nodi'r amseroedd cynharaf r diweddaraf y gallwch eu mynychu. Dewiswch yr athrawon yr hoffech chi drefnu apwyntiadau gyda nhw. Mae tic gwyrdd yn nodi eu bod wedi'u dewis. I ddad-ddewis, cliciwch ar eu henw.
Cam 5a (Awtomatig): Archebwch Apwyntiadau

Os dewisoch y dull archebu awtomatig, fe welwch apwyntiadau dros dro a gynhelir am 2 funud. Er mwyn eu cadw, dewiswch Derbyn ar y chwith isaf. Os nad oedd yn bosibl archebu pob athro a ddewiswyd yn ystod yr amseroedd y gallwch eu mynychu, gallwch naill ai addasu'r athrawon yr ydych yn dymuno cwrdd â hwy a rhoi cynnig arall arni, neu newid i'r modd archebu â llaw (Cam 5b).
Cam 5b (Llawlyfr): Archebwch Apwyntiadau

Cliciwch unrhyw un o'r celloedd gwyrdd i wneud apwyntiad. Mae celloedd glas yn dynodi lle mae gennych apwyntiad eisoes. Nid yw'r celloedd llwyd ar gael. I newid apwyntiad, dilëwch y gwreiddiol trwy hofran dros y blwch glas a chlicio Dileu. Yna dewiswch am yn ail. Gallwch ddewis gadael neges i'r athro ddweud beth yr hoffech ei drafod, neu godi unrhyw beth ymlaen llaw. Ar ôl i chi orffen archebu pob apwyntiad, ar frig y dudalen yn y blwch rhybuddio, pwyswch cliciwch yma i orffen y broses archebu.
Cam 6: Gorffen

Mae eich holl archebion bellach yn ymddangos ar dudalen Fy Archebion. Mae cadarnhad e-bost wedi'i anfon a gallwch hefyd argraffu apwyntiadau trwy wasgu Argraffu. Cliciwch Tanysgrifiwch i'r Calendr i ychwanegu'r rhain ac unrhyw archebion yn y dyfodol at eich calendr. I newid eich apwyntiadau, cliciwch ar Diwygio Archebion.

Protocol ar gyfer Nosweithiau Rhieni Rhithwir

Gan fod noson rhithwir rhieni yn newydd i ni, roeddem o'r farn ei bod yn bwysig sefydlu rhai rheolau sylfaenol fel bod yr holl gyfranogwyr yn dilyn yr un protocol a ddylai sicrhau lles pawb.

 • Dylai sgyrsiau gael eu cynnal mewn ystafelloedd priodol ee cegin, lolfa, astudio ac nid mewn ystafell wely 
 • Dylai'r holl gyfranogwyr wisgo'n briodol fel y byddent ar gyfer cyfarfod wyneb yn wyneb bywyd go iawn
 • Ni ddylid recordio unrhyw sgyrsiau
 • Os ydych chi'n defnyddio dyfais gydag e.e. FaceTime neu WhatsApp i alluogi'r ddau riant o wahanol aelwydydd i fynychu ar yr un pryd, nodwch hyn i'r athro fel mater o gwrteisi ar ddechrau'r sgwrs
 • Mae gan athrawon a rhieni ddewis defnyddio sain neu fideo
 • Fel mewn bywyd go iawn, mae croeso i'ch mab / merch ddod
 • Ceisiwch fod yn brydlon gan nad yw'r amseroedd slot yn hyblyg o gwbl a byddant yn dechrau / gorffen ar yr union amser a drefnwyd
 • Mae 30 eiliad cyntaf pob sgwrs yn caniatáu seibiant byr i'r athro a fydd yn cychwyn y sgwrs ar ryw adeg pan fydd yn barod yn ystod yr amser hwn 
 • Mae Ysgol Aberconwy yn aml yn cael ei chanmol am y perthnasoedd adeiladol cadarnhaol iawn rhwng staff a rhieni ac mae'n bwysig bod hyn yn parhau. Felly nodwch, mewn achos hynod annhebygol o gam-drin geiriol, bydd staff yn dod â'r sgwrs i ben ac yn cyfeirio'r mater at yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth.

Awgrymiadau ar gyfer Datrys Problemau

 • Mae staff wedi gwirio eu gwaith dyfeisiau felly gobeithiwn fod popeth yn iawn ar ein diwedd.
 • Os gwelwch yn dda darllenwch y wybodaeth ar y dudalen hon yn ofalus ymlaen llaw i sicrhau eich bod yn defnyddio porwr addas
 • Ceisiwch fewngofnodi hyd at awr o'r blaen - os na allwch weld "Ymunwch Apwyntiadau Fideo" gwiriwch fel isod
 • RHAID i'r un rhiant a wnaeth yr apwyntiadau fod yr un i fewngofnodi gan fod yr apwyntiadau'n gysylltiedig â'i fanylion yn unig ac NID â rhiant arall.
 • Gwiriwch fod yr enwau'n cyfateb yn union â'r hyn sydd gennym ni ar y system
 • Gwiriwch y cyfeiriad e-bost - mewn rhai achosion mae'r system yn dangos bod rhieni'n rhannu'r un cyfeiriad e-bost yr ydych chi efallai wedi'i anghofio
 • Sicrhewch eich camera a meicroffon a chyfaint wedi'u galluogi'n llawn yn eich gosodiadau a'ch bod wedi caniatáu i'r system gael mynediad atynt
 • Cyflawnir gwell sain os dim ond un person sy'n siarad (yn agos) i'r meicroffon ar y tro
 • Os bydd un parti yn colli cysylltiad os gwelwch yn dda arhoswch wrth iddynt fewngofnodi eto - dylech allu ailddechrau 
 • Os oes mater sain / arddangos ceisiwch glicio eicon y meicroffon / camera i ffwrdd ac ymlaen eto
 • Os oes problem o hyd ceisiwch fewngofnodi a mewngofnodi eto neu rhowch gynnig ar ddyfais arall
 • Cadwch lygad ar eich e-bost / apwyntiadau rhag ofn bod gan yr athro slot diweddarach y gallent eich archebu ynddo
 • Os yn bosib bod â dyfais wrth gefn yn barod i chi fewngofnodi a'i ddefnyddio
 • Ni allwn wneud mwy ar y noson felly byddwch yn maddau rhag ofn y bydd technegol. Rydym yn gwneud ein gorau i gysylltu ar yr adeg anodd hon. Os byddwch chi'n colli sgwrs, bydd yr athro'n gollwng e-bost atoch yn ystod yr ychydig ddyddiau nesaf
CY