Noson Agored 2021

Croeso i'n Noson Agored ar gyfer 2021.

Oherwydd cyfyngiadau sy'n dal i fodoli oherwydd y pandemig rydym wedi penderfynu gwneud pethau ychydig yn wahanol eleni. Yn lle cynnal digwyddiad undydd rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau trwy gydol mis Medi a mis Hydref ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 6 a'u rhieni. Gweler y poster isod:

Gweler y poster Digwyddiadau Byw isod i weld gwybodaeth am y digwyddiadau ar-lein a sut i ymuno â nhw.

Os hoffech chi archebu taith o amgylch yr ysgol yna defnyddiwch y ddolen hon i weld y dyddiadau a'r amseroedd sydd ar gael ac i archebu'ch lleoedd.

Mae yna hefyd lawer o wybodaeth ddefnyddiol am yr ysgol ar y dudalen we hon, gan gynnwys fideos a rhith-deithiau fel y gallwch chi gael argraff o'r ysgol. Defnyddiwch y dolenni isod i gael syniad o'r hyn rydyn ni'n ei wneud yma yn Ysgol Aberconwy. 

I gael rhagor o wybodaeth am adrannau a phynciau unigol ewch i'n Tudalen cwricwlwm.

Os hoffech i'ch plentyn fynd i Ysgol Aberconwy y flwyddyn nesaf, cliciwch yma i lawrlwytho ein ffurflen dderbyn neu ewch i'n tudalen derbyniadau am fwy o wybodaeth.

Digwyddiadau Byw Ar-lein

Os gwelwch yn dda cliciwch yma i anfon e-bost i ofyn am y dolenni i'r digwyddiadau yr hoffech chi eu mynychu.

Teithiau Fideo

DISGYBLION GYDAG ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL

Mae gan Ysgol Aberconwy drefniadau sefydledig ar gyfer nodi a darparu ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol disgyblion unigol. Ein polisi yw asesu anghenion disgyblion mor gynnar â phosibl.

Ar ôl profion diagnostig gofalus, mae disgyblion yn dilyn rhaglenni wedi'u teilwra'n unigol. Lle mae gan ddisgyblion anghenion sy'n gofyn am gydweithrediad asiantaethau allanol, cyfrifoldeb y CADY yw gwneud y cysylltiadau angenrheidiol.

Yn ystod pob cam o'r ddarpariaeth ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol disgybl, rydym yn ceisio gweithio'n agos gyda rhieni, a phwysleisio pwysigrwydd perthnasoedd gwaith da rhwng yr ysgol a'r cartref.

Mae Ysgol Aberconwy yn cefnogi ac yn hyrwyddo addysg pob plentyn, gan gynnwys anghenion penodol Plant sy'n Derbyn Gofal. Yr aelod staff sy'n gyfrifol am y maes hwn yw Mrs Jessica Meredydd.

Mae'r ysgol yn cyflogi tîm o gynorthwywyr addysgu sy'n gweithio ar sail 1: 1 gyda disgyblion unigol, gwaith grwpiau bach yn ogystal â darparu rhaglenni ymyrraeth.

Mae'r ysgol yn gartref i'r Canolfan Dyslecsia Conwy, ABCD. Yr athrawes sy'n gyfrifol am y maes hwn yw Helen Samuel. Cysylltwch â'r ysgol i gael mwy o wybodaeth.

Mae'r ysgol hefyd yn gartref i 'Tegfan',darpariaeth y Sir ar gyfer disgyblion ag ASD ac anawsterau niwroddatblygiadol. Mae dau athro a thîm o gynorthwywyr dysgu yn gweithio yn y maes hwn.

Mae gennym ganolfan gynhwysiant arbenigol o'r enw 'Y Ganolfan' y mae ganddo adnoddau da gan gynnwys offer synhwyraidd a POD acwstig o'r radd flaenaf yn ogystal â chefnogaeth 1: 1 a gwaith grŵp. Mae gan ddisgyblion hefyd fynediad at gymorth therapiwtig gan gwnselydd cymwys.

Sylwch fod yr ysgol yn gwbl hygyrch i ddisgyblion ag anableddau.

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i weld popeth: cyhoeddiadau ysgol.

Rydyn ni'n gwybod y bydd gennych chi lawer o gwestiynau am ddechrau yn Ysgol Aberconwy. Fel rheol byddem yn dod i ymweld â chi yn eich ysgol gynradd i ateb eich cwestiynau, ond ni fydd hynny'n bosibl eleni, felly rydyn ni wedi llunio'r atebion i rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin a ofynnir i ni.

Os oes gennych gwestiynau eraill, anfonwch e-bost atom yn: OpenEvening@aberconwy.conwy.sch.uk. Byddwn yn ychwanegu unrhyw gwestiynau ac atebion newydd i'r dudalen hon wrth i ni eu derbyn, felly gwiriwch yn ôl i'w gweld!

Fersiwn Cymraeg

Fersiwn Saesneg

CY